Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden TableFever

TableFever B.V.B.A.
Kortrijksesteenweg 1033
9051 Sint-Denijs-Westrem
BTW nr. BE 0559.892.314
TEL +32 485 83 99 07

Algemeen

TableFever b.v.b.a. met zetel te Kortrijksesteenweg 1033, 9051 Sint-Denijs-Westrem, BTW nr. BE 0559.892.314, wil via het internet een platform aanbieden om op vlotte wijze tafels te reserveren bij aangesloten restaurants en brasserieën. Daartoe werd door TableFever b.v.b.a. een website ontwikkeld: www.tablefever.com via dewelke geïnteresseerden een tafel kunnen boeken bij alle aangesloten restaurateurs, hierna ook genoemd 'de klant' of 'de klanten'.

Met 'de consument' wordt diegene bedoeld die via de online- applicatie een tafel reserveert bij de klant.

Tevens biedt TableFever b.v.b.a. de consument ook de mogelijkheid om online cadeaubons aan te kopen voor bedragen naar keuze die inwisselbaar zijn bij een aangesloten restaurant naar keuze of een door de schenker van de cadeaubon gekozen restaurant.

Deze cadeaubons dienen binnen het jaar te worden verzilverd. Ze hebben een geldigheidsduur van één jaar na aankoop. Men kan deze wel online verlengen tegen een meerprijs.

Privacyvoorwaarden

1. Om een beschikbare plaats bij een restaurant te kunnen boeken of om een cadeaubon zoals hierboven bedoeld te kunnen schenken, dient TableFever de identiteitsgegevens te verzamelen van de consument/klant : de naam, voornaam, adres, huisnummer, postcode, plaats, telefoon of GSM-nummer en het e-mailadres.

Deze gegevens zullen door TableFever b.v.b.a. slechts gebruikt worden om de werking van de webapplicatie mogelijk te maken nu zonder deze gegevens geen geldige reservering of aankoop mogelijk is.

TableFever en de klant hechten grote waarde aan de bescherming van de privacy en de persoonsgegevens van de klanten en/of consumenten.

TableFever b.v.b.a. en de restaurants zullen deze gegevens uitsluitend gebruiken of aanwenden in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de andere relevante fingerende wettelijke voorschriften.

2. Met toestemming van de consument en/of klant kunnen de persoonsgegevens wel gebruikt worden om de klant en of consument te voorzien van informatieve nieuwsberichten over de werking van TableFever, nieuwe producten of diensten van TableFever en/of de restaurants. Met toestemming van de klant/consument kunnen de persoonsgegevens worden overgemaakt aan derden of aan de aangesloten restaurateurs alsook aan de restaurants voor het versturen van nieuwsbrieven of berichten van promotionele aard. TableFever b.v.b.a. en de aangesloten restaurants hebben alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik van de persoonsgegevens te vermijden.

De klant/consument heeft steeds een wettelijk recht om de persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Mocht zulks vereist zijn, verbindt de aangesloten restaurateur er zich toe binnen de vijf werkdagen aan het verzoek van de klant/consument gevolg te geven.

3. Bij een bezoek door een consument aan de website van de klant, meer bepaalde de bezoekingspagina toebehorend aan TableFever b.v.b.a., worden enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Deze gegevens zijn het geanonimiseerde IP-adres (geanonimiseerd via Google Analytics IP Anonymizing), de vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van de consultatie en welke pagina's werden bezorgd.

De consument zal zich bij het bezoek aan de website van TableFever bvba akkoord verklaren met deze gegevensinzameling bestemd voor statistische doeleinden zoals hierboven omschreven. TableFever b.v.b.a. behoudt zich het recht voor om elk individu te blokkeren op haar webstek en/of webapplicatie wanneer deze van mening is dat de gedragscode overschreden is.

4. Alle verstrekte gegevens, beelden, paswoorden, log-ins, zijn exclusief eigendom van TableFever b.v.b.a. Op geen enkel moment kan aanspraak gemaakt worden op enige schadevergoeding van welke aard ook wanneer zou blijken dat bijvoorbeeld bij de aankoop van cadeaubons, gegevens verloren zouden gaan. Zodra een betaling is uitgevoerd voor de aankoop van cadeaubons, kan door de klant/consument geen enkele aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie en/of terugbetaling van de gestorte gelden.

Cadeaucheques

A. Bepalingen voor de consument/ gebruiker van de cadeaucheque.

1. De cadeaucheque geeft recht op het arrangement dat vermeld staat op de cadeaucheque, met dien verstande dat de inhoud van het arrangement per aangesloten restaurant kan verschillen. Immers, de klant bepaalt zelf welke dienst/gerechten/menuformules aangeboden worden tegen welke prijs.

2. De cadeaucheque kan binnen het jaar na aankoop worden ingeleverd op dag en tijdstip naar keuze bij elk van de aangesloten restaurants dan wel bij het aangesloten restaurant naar keuze. De consument kan de aangekochte cadeaucheque in geen geval en onder geen beding ten overstaan van TableFever b.v.b.a. inwisselen voor geld.

3. De vermelde prijzen op de cadeaucheque zijn uitgedrukt in euro en geven uitsluitend recht op het arrangement dat er op vermeld staat. Op de cheque is geen BTW van toepassing.

4. De cadeaucheque kan tot maximaal 14 dagen na aankoop in retour worden teruggenomen door degene die de cadeaucheque heeft aangekocht. Eens op de cadeaucheque een keuze is gemaakt voor een bepaald aangesloten restaurant kan dit, behoudens het hierboven vermelde geval, niet meer gewijzigd worden.

5. De consument dient de cadeaucheque zorgvuldig te bewaren. In geen geval kan TableFever b.v.b.a. worden verplicht een duplicaat van de aangekochte cadeaucheque op te maken.

Evenmin zal TableFever b.v.b.a. ertoe gehouden zijn een nieuwe cadeaucheque aan de consument te leveren, noch de kosten van een verloren/gestolen/beschadigde of ongeautoriseerd gebruikte cadeaubon in welke vorm dan ook te vergoeden. Met andere woorden : de cadeaucheque is eenmalig downloadbaar zonder dat daar enige uitzondering op gemaakt kan worden. Vervallen bonnen kunnen niet terugbetaald worden aan de consument/gebruiker. Ook wanneer een restaurant in falen gaat of niet meer samenwerkt met - , kan TableFever niet worden verantwoordelijk gesteld voor het uitschrijven van een nieuwe cadeaubon voor datzelfde restaurant of een ander restaurant. Indien een bon komt te vervallen kan deze tot 6maanden na uitschrijvingsdatum worden verlengd via de website van tablefever: https://www.tablefever.com/mijn-bon - indien de periode niet kan worden gerespecteerd is er geen verlengingsmogelijkheid

6. Ingeval van overmacht heeft TableFever het recht om, naar eigen keuze, de koop van de cadeaubon te ontbinden dan wel de uitvoering/inruiling van de cadeaubon op te schorten, dit alles zonder betaling van een schadevergoeding.

TableFever b.v.b.a. behoudt zich alle recht hieromtrent voor.

Ingeval van bedrog, fraude, valsheid in geschrifte, oplichting of andere te kwader trouw verrichte handelingen of een verdenking van één van voornoemde handelingen, heeft TableFever b.v.b.a. het recht de koop van de cadeaubon te ontbinden dan wel de uitvoering van de cadeaubon op te schorten, zonder betaling van een schadevergoeding.

TableFever b.v.b.a. behoudt zich alle rechten voor.

7. Elke inbreuk zal het gevolg geven tot totale uitsluiting op de website van www.tablefever.com in zijn geheel. Elke inbreuk op de strafwet zal door TableFever b.v.b.a. onverwijld worden aangegeven bij de bevoegde instanties.

B: Bepalingen voor de consument mbt aankopen van tickets

In sommige gevallen dient de consument een ticket aan te kopen ter bevestiging van haar reservatie in een restaurant. TableFever zal hierbij optreden in naam van en rekening voor de restauranthouder. Tickets worden onder geen beding cash terugbetaald - wel kan deze worden verzet naar een latere datum in samenspraak met de restauranthouder.

Slotbepalingen – Exoneratie

TableFever b.v.b.a. verricht alle redelijke inspanningen om nauwkeurige en actuele informatie te verschaffen op de website www.tablefever.com en op de uitgave van de cadeaubon. Alle op de website getoonde informatie is onder uitdrukkelijk voorbehoud van druk- of andere fouten.

TableFever b.v.b.a. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige vorm van schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie op de cadeaubon en/of op de website www.tablefever.com.

TableFever b.v.b.a. doet alle mogelijke inspanningen om de webapplicatie online te houden en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke technische storingen te wijten aan het internet of de internetprovider.

TableFever b.v.b.a. exonereert zich voor elke vorm van schade als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens TableFever b.v.b.a. via de website van tablefever.com.

De website van TableFever b.v.b.a. (www.tablefever.com) kan hyperlinks en verwijzingen naar andere websites bevatten. Dergelijke hyperlinks en verwijzingen zijn alleen ter informatieverschaffing voor de consument en klant opgenomen. TableFever aanvaardt geen verantwoordelijkheid en kan niet aansprakelijk worden gesteld en gehouden voor enige vorm van schade voortvloeiend uit de inhoud van de website die via een hyperlink kunnen worden bezocht of waarnaar wordt verwezen.

Bepalingen voor B2B

OVEREENKOMST

TUSSEN

De BVBA TABLEFEVER, met zetel te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Kortrijksesteenweg 1033, KBO nr. 0559.892.314

Hierna genoemd “Tablefever”
EN
Naam:

Adres:

BTW nummer: IBAN :

Hierna genoemd “de klant”

WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT:

Art. 1 Voorwerp van de overeenkomst: mogelijke modules

Reserveringsmodule: Elke klant wordt op de website voorgesteld, desgewenst met verwijzing naar de eigen website van de klant en de mogelijkheid wordt gecreëerd om online een tafel te boeken en/of, indien de klant de Cadeaubonmolule onderschrijft, een cadeaubon aan te kopen. De rangschikking op de website van Tablefever gebeurt op basis van afstand.

Cadeaubonmodule: Met deze module biedt Tablefever aan en door het kiezen ervan geeft de klant aan Tablefever machtiging om cadeaubonnen te verkopen die in het restaurant van de klant inwisselbaar zijn tegen de op de cadeaubon vermelde waarde excl. BTW. en voorziene arrangement.

Websitemodule: Met deze optie kiest de klant ervoor een website voor zijn restaurant te laten bouwen door Tablefever. De klant wordt en blijft te allen tijde eigenaar van de voor hem gecreëerde website, uitgezonderd de door Tablefever gemaakte foto’s die steeds eigendom blijven van Tablefever.

Ticketsmodule: Kiest de klant voor deze module, dan gaat de reservatie door de consument gepaard met de verkoop door Tablefever van een ‘ticket’ dat geldt als voorschot op de door de consument aan de klant verschuldigde prijs voor consumptie op datum en uur van boeking, dan wel als forfaitaire schadevergoeding in geval van no show. De klant verbindt er zich toe om de verkochte tickets in zijn restaurant te aanvaarden voor hun tegenwaarde als betaling door de consument.

Mailcampagnes: Tablefever zal maandelijkse nieuwsbrieven – updates – campagne mails op maat uitsturen naar het cliënteel van de klant.

Googlemodule: De klant kiest ervoor om op de website google.be een rechtstreekse koppeling naar zijn reservatiesysteem aan te brengen.


Art. 2 Vergoedingen - betalingsvoorwaarden

Reserveringsmodule

De klant is, tenzij daarvan uitdrukkelijk wordt afgeweken, een eenmalige set-up vergoeding verschuldigd van .... EUR excl. BTW. Voor het gebruik van de Reserveringsmodule is aan Tablefever een maandelijkse vergoeding verschuldigd van 99 EUR excl. BTW.

Cadeaubonmodule

De klant betaalt een vast bedrag per geldige bon die wordt gevalideerd. Daarnaast is de klant een procentuele vergoeding verschuldigd per ingewisselde “algemene bon” (= een bon die in alle bij Tablefever aangesloten restaurants inwisselbaar is) en per “eigen bon” (= een bon op naam van het restaurant van de klant). Tablefever is gerechtigd om, naar gelang de waarde van de bon, een extra kost aan te rekenen aan de consument bij de verkoop van de cadeaubon. De “eigen bonnen” worden wekelijks uitbetaald, binnen de zeven werkdagen.

Websitemodule
Indien Tablefever beopdracht wordt met de ontwikkeling voor de klant van een website, wordt daarvoor een vaste prijs afgesproken, waarvan ..... excl. BTW door de klant te betalen binnen de 14 dagen na ondertekening van deze overeenkomst en het saldo in gelijke maandelijkse / kwartaal betalingen over de normale loop van het contract gedurende 48 maanden / 16 kwartalen.

Ticketformule
Wat de Ticketmodule betreft, verbindt Tablefever zich er toe om, binnen de week na de verkoop van een Ticket, het bedrag van het Ticket te betalen aan de klant, onder vermindering van de aan Tablefever toekomende vergoeding zoals bepaald in artikel 3.

Googlemodule

De prijs voor deze module bedraagt 120 Euro per jaar.

Art. 3. Bestelling

Door ondertekening van deze overeenkomst bestelt de klant volgende modules en verbinden partijen zich wat betreft deze modules tot alle bepalingen van deze overeenkomst en de bijhorende algemene voorwaarden (alle prijzen excl. BTW):

Reserveringsmodule: JA / NEEN

Cadeaubonmodule: JA / NEEN prijs per bon: Euro + Algemene bon: % + Eigen bon: %

Websitemodule: JA / NEEN EUR: ... EUR voorschot - 195 EUR MAAND

Ticketsmodule: JA / NEEN vergoeding: %

Mailcampagne: JA / NEE

Google Module JA / NEE

Facturatie: per maand

Art. 4 Duurtijd

Deze overeenkomst, met inbegrip van alle hierboven onderschreven modules en aangehechte privacy voorwaarden, wordt aangegaan voor een vaste duur van 48 maanden. De opstartdatum kan afwijken van de datum van ondertekening. De opstartdatum (datum eerste maandfactuur) geldt dan ook als startdatum van het contract. Een overeenkomst van vaste duur kan niet voortijdig worden beëindigd, behoudens op grond van de in de wet voorziene ontbinding wegens wanprestatie. Tablefever zal de niet-betaling van twee facturen aanzien als ernstige wanprestatie. Na 48 maanden wordt deze overeenkomst telkens stilzwijgend verlengd voor eenzelfde periode aan dezelfde voorwaarden, behoudens voorafgaande opzegging door één der partijen mits aangetekend schrijven drie maanden voor het einde van de lopende periode.


Art 5 Betalingen en compensatie

De facturen van Tablefever zijn betaalbaar op hun vervaldag. De klant stemt uitdrukkelijk toe in het domiciliëren van deze facturen en geeft hiertoe mandaat, door ondertekening van deze overeenkomst. In geval van wanbetaling is er aan Tablefever, van rechtswege en zonder dat daartoe ingebrekestelling vereist is, een conventionele intrest verschuldigd vanaf vervaldag van 10% en een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het onbetaald gebleven bedrag.
Compensatie tussen wederzijds openstaande schulden geschiedt van rechtswege, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling.

Art. 6 Vroegtijdige beëindiging en annulatie

Reserveringsmodule : In geval van voortijdige beëindiging van de overeenkomst door of omwille van de klant om welke reden ook is de volledige vergoeding, berekend tot op het einde van de contractsduur verschuldigd.
Bij annulatie binnen de 5 kalenderdagen na ondertekening de overeenkomst is een forfaitaire schadevergoeding van 35 % van de overeengekomen contractsom verschuldigd. Bij annulering binnen de 15 kalenderdagen na de ondertekening is bovenop deze vergoeding ook de opstartvergoeding verschuldigd.

Websitemodule In geval van voortijdige beëindiging van de overeenkomst door of omwille van de klant om welke reden ook, vervallen de toegestane afbetalingstermijnen voor de Websitemodule en wordt het nog verschuldigde bedrag volledig opeisbaar. Ingeval van annulering van de Websitemodule is een forfaitaire en niet herleidbare schadevergoeding verschuldigd van 35% van de prijs.

Cadeaubon en ticketmodule

Daarnaast is de klant in geval van voortijdige beëindiging van deze modules een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 10% van de omzet van de activiteit van de klant inzake tickets en cadeaubonnen gedurende de zes maanden voorafgaand aan de beëindiging van de overeenkomst, vermenigvuldigd met het aantal maanden tot de vervaldag van de overeenkomst. Voor zover de overeenkomst nog geen zes maanden in voege zou zijn, wordt zij op het gemiddelde van de voorgaande maanden berekend.

Art. 7 Divers

TableFever kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige vorm van schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie op de cadeaubon en/of op de website www.tablefever.com, noch omwille van het door technisch falen of offline gaan van de website.

Het Belgisch recht is op deze overeenkomst van toepassing. Enkel de Rechtbanken van de Gentse afdeling van de Ondernemingsrechtbank Gent zijn bevoegd om over eventuele geschillen te oordelen.

Gegevens aangeleverd door de klant worden beschouwd als intellectuele eigendom van de klant en zullen door Tablefever enkel gebruikt worden in uitvoering van deze overeenkomst.

Opgemaakt te op in twee exemplaren, waarvan iedere partij verklaart een origineel ontvangen te hebben.

Voor Tablefever, Voor de klant,

ALGEMENE PRIVACY VOORWAARDEN

1. TableFever hecht grote waarde aan de bescherming van de privacy en de persoonsgegevens van haar klanten.

TableFever zal de persoonsgegevens van haar klanten uitsluitend gebruiken of aanwenden in overeenstemming met de EU-Verordening van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG ('GDPR') en de andere relevante vigerende wettelijke voorschriften.

2. Bij de aanbieding en uitvoering van haar diensten treedt TableFever op als verwerkingsverantwoordelijke.

2.a. Om een klant-restaurateur te kunnen opnemen in het online aanbod 'tafel zoeken', teneinde een profiel van de klant te kunnen aanmaken en op te nemen in de werking van de website, enerzijds, en m.o.o. klantenbeheer en facturatiedoeleinden, anderzijds, verwerkt TableFever volgende persoonsgegevens van haar klanten: (bedrijfs)naam en voornaam, adres, huisnummer, postcode, plaats, telefoon- en/of gsm-nummer, ondernemingsnummer, website, domeinnaam en rekeningnummer.

2.b. Om een beschikbare plaats bij een restaurant te kunnen boeken, om een cadeaubon zoals hierboven bedoeld te kunnen schenken of om een ticket aan te kopen ter bevestiging van een reservatie in een restaurant, verwerkt TableFever volgende persoonsgegevens van de consumenten: naam, voornaam, geboortedatum, telefoon- en/of gsm-nummer, e-mailadres, allergenen, betalingsgegevens, gebruikersnaam, naam en voornaam van eventuele genodigden.

Bovenstaande gegevens zullen door TableFever worden gebruikt om de werking van de webapplicatie mogelijk te maken.

De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst waarbij de klant of de consument partij is.

3. Met toestemming van de consument resp. de klant kunnen de persoonsgegevens gebruikt worden om de consument resp. de klant te voorzien van informatieve nieuwsberichten over de werking van TableFever, nieuwe producten of diensten van TableFever en/of de restaurants.

Met toestemming van de consument resp. de klant kunnen de persoonsgegevens worden overgemaakt aan derden voor het versturen van nieuwsbrieven of berichten van promotionele aard.

TableFever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige verliezen of lekken van persoonsgegevens bij derden of bij de bij haar aangesloten restauranthouders.

De klant en de consument hebben het recht om voormelde toestemming te allen tijde in te trekken.

4. De klant en de consument hebben het recht om TableFever te verzoeken om inzage van en rectificatie of wissing van hun persoonsgegevens of beperking van de hen betreffende verwerking. Tevens hebben de klant en de consument het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en hebben zij het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Deze verzoeken kunnen verstuurd worden naar info@TableFever.com en zullen zo spoedig als mogelijk behandeld worden, tenzij dit onmogelijk is omwille van bijvoorbeeld wettelijke verplichtingen of gerechtelijke procedures. De klant en de consument hebben de mogelijkheid om met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit voor de verwerking van persoonsgegevens, met adres te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35.

5. Bij een bezoek door een consument aan de website van de klant, meer bepaald de bezoekingspagina toebehorend aan TableFever, worden volgende gegevens ingezameld voor statistische doeleinden: het geanonimiseerde IP-adres (geanonimiseerd via Google Analytics IP Anonymizing), de vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van de consultatie en welke pagina's werden bezocht. De consument zal zich bij het bezoek aan de website van TableFever akkoord verklaren met deze gegevensinzameling bestemd voor statistische doeleinden zoals hierboven omschreven. TableFever behoudt zich het recht voor om elk individu te blokkeren op haar webstek en/of webapplicatie wanneer deze van mening is dat de gedragscode overschreden is.

6. TableFever heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde ervoor te zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende privacyreglementering wordt uitgevoerd. TableFever waarborgt een passende beveiliging van de persoonsgegevens en beschermt deze tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. Op geen enkel moment kan aanspraak worden gemaakt op enige schadevergoeding van welke aard ook wanneer zou blijken dat er zich alsnog een datalek zou hebben voorgedaan. TableFever neemt alle redelijke maatregelen om onjuiste persoonsgegevens onverwijld te wissen of te verbeteren.

7. De door TableFever verzamelde persoonsgegevens van klanten en/of consumenten zullen door haar worden bijgehouden voor de duur van de overeenkomst waarbij de klant en/of consument partij is, voor de consument tot 10 jaar na de laatste bestelling, en voor de klant-restaurateur tot 10 jaar na het einde van de overeenkomst. In het geval de consument en/of de klant aan TableFever toestemming heeft gegeven om persoonsgegevens te gebruiken voor het verkrijgen van nieuwsberichten van informationele of promotionele aard, worden deze gegevens bijgehouden tot wanneer de klant en/of de consument zijn toestemming heeft ingetrokken.